အလြမ္းကဗ်ာ Forlornness & Pain

အခ်စ္ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ 

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ျဖင့္

မခ်စ္ခ်င္ေတာ့ဘူးကြယ္

ရင္ထဲမွာ လဲလြမ္းတယ္

ဘဝထဲမွာလဲ လြမ္းတယ္

အတူ ေလ ွ်ာက္လွမ္းတုန္းက

ၿပံဳးေပ်ာ္ၾကည္နဴးမိသေလာက္

တစ္ေယာက္ထဲ က်န္တဲ့အခါ

ေဝဒနာက ကေဋကဋာပါလားကြယ္ . . .

ငါ ဒီေတာကို မျဖတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး

ငါ ဒီေတာင္ကို မေက်ာ္ခ်င္ေတာ့ဘူး

႐ူးမတတ္ခ်စ္ခဲ့တာ ႐ူးမတတ္ခံစားရတာနဲ႔ ဆံုးခဲ့တယ္။

အခ်စ္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ၊

မိေမာင္ ၂၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၂

(ေသတပန္သက္တဆံုး ေမာင့္လက္ကို တြဲမယ္လို႔ အေျဖေပးခဲ့တဲ့ ၄၅ ႏွစ္နဲ႔ ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔)

When I look back on Love

If possible,
I wish love not.
Forlornness and pain in my breast,
Forlornness and pain in my life,
When we’ve walked together,
Joy crested in our lives,
but when I was left behind and alone,
The suffering is too huge and unbearable.
I wish not to overpass this mountain,
I wish not to cross this forest, again;
Love in mad ended mad in sufferings.

Mimaung,
(Wishing my love goes to a pleasant and better world)
Commemorating the day she grasped my hand for life on 1 February 1968, 45 years and 25 days ago today.)

About nyuntshwe

A Myanmar, Buddhist, pacifist, and pragmatic person who believe that we are what we think. That leads him positive thinking and he sees the world a beautiful place, but he still likes to keep trying for a better and more beautiful world.
This entry was posted in Literary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s